Hållbarhetsredovisning 2021

Om rapporten

El-Kretsen 2021

Hållbarhetsrapporten gäller för verksamhetsåret 2021 och hela bolaget. Den är upprättad i enlighet med bestämmelserna i årsredovisningslagen och redovisas separat från årsredovisningen. El-Kretsen omfattas av två av de tre kriterierna för kravet om hållbarhetsredovisning (6 kap. 10 § årsredovisningslagen 1995:1554). Som nationellt godkänt insamlingssystem för elavfall och batterier beskrivs huvudprocessen för just detta. Och vad det leder till i form av statistik. Rapporten tar även upp de risker, möjligheter och de väsentliga hållbarhetsaspekter som ledningen för El-Kretsen identifierat.

Hållbarhetsrapporten fokuserar på vår egen verksamhet. Det är en utmaning att dra korrekta gränser för var vår påverkan börjar och slutar, till exempel gällande metaller och komponenter som ingår i elektronikprodukter som vi tar hand om. För dessa delar redovisar vi inga data, utan enbart vilka processer vi har och hur vi ser att vi kan påverka positivt.

VD-ord

Nu vill vi framåt!

Efter ett år som överskuggats av pandemin såg vi fram emot att 2021 skulle bli ett år då vi återgick till det normala. Riktigt så blev det inte. Nu i efterhand kan vi konstatera att vi snarare befann oss i halvtid, såvitt vi vet idag. Trots den enorma påverkan som pandemin har haft på den globala handeln så verkar den inte ha bromsat det visionära och strategiska arbetet. Att läsa hållbarhetsrapporter från producenter och återvinnare ger faktiskt en entydig bild om ett beslutsamt arbete mot klimatneutralitet och cirkulära materialströmmar. Och bläddrar man djupare så finns där information om vad som uppnåtts hittills, vilken roll det spelar och vad man planerar för framtiden. Man kan konstatera att innehållet i hållbarhetsredovisningarna utvecklats enormt sedan de började användas mer utbrett för cirka 25 år sedan.

Martin Seeger, VD El-Kretsen

Centralt för El-Kretsen är samarbete. Vi är en av många aktörer som driver på utvecklingen mot ett hållbart samhälle och en cirkulär ekonomi genom att återföra resurser till samhället. Vi påverkas av de andra aktörerna precis som de påverkas av vårt arbete. Min tro och förhoppning är att vi genom våra processer och samarbeten också hjälper våra kunder och leverantörer att nå sina mål inom hållbarhet.

Jag är övertygad att det proaktiva arbete som sker i vår omvärld även kommer att stärka oss i det som är vår roll; att samla in elprodukter och batterier, behandla det och så småningom återföra materialet till tillverkare av nya produkter. Vår målsättning är att göra det med så få kvalitetsförluster som möjligt.

Vår vision är att alla resurser från elprodukter och batterier ska ingå i ett kretslopp. Visionen är förstås långsiktig men strategin och planerna för att ta oss dit har redan börjat. Allt detta leder oss till framtiden. Men mer i detalj hur det såg ut just 2021 får du som läsare ta del av på kommande sidor!


Om El-Kretsen

Ett nationellt insamlingssystem

El-Kretsens affärsidé är att erbjuda elektronik- och batteriproducenter en rikstäckande lösning för insamling, återvinning och återbruk av elprodukter och batterier. Genom kunskaps- och teknikutveckling driver El-Kretsen på utvecklingen mot ett hållbart samhälle och en cirkulär ekonomi. El-Kretsen kvalitetssäkrar hanteringen av kundernas produkter i slutet av dess livscykel. El-Kretsen är icke-vinstdrivande och ägs av 19 branschföreningar.

El-Kretsen har funnits sedan lagstiftningen om producentansvar trädde i kraft 2001. Insamling, transport och förbehandling sker med hjälp av externa samarbetspartners. Även om El-Kretsen hanterar stora volymer och har hela Sverige som insamlingsplats så är antalet anställda inte fler än 14 personer. Kontoret finns i Stockholm där vi delar lokaler med Näringspunkten, där även flera av ägarna sitter.

El-Kretsens organisation:

 • Marknad & kommunikation – Ansvarar för webb och kommunikationsmaterial till El-Kretsens intressenter, samt för kundtjänstfrågor för anslutna producenter.
 • Operativ styrning & kvalitetssäkring – Ansvarar för insamling och logistik, samt för kundtjänstfrågor för kommuner, insamlingsplatser, transportörer och förbehandlare.
 • Ekonomi – Ansvarar för budget, fakturahantering och inkommande frågor om ekonomi.
 • Inköp – Ansvarar för upphandling av tjänster och inköp av material.
 • Verksamhetsutveckling/IT – Ansvarar för bolagets IT-system, El-Kretsens analysanläggning samt externa forskningsprojekt.

Våra 14 anställda (2021) är fördelat på 5 män och 9 kvinnor. För dessa ges möjlighet till viss flextid, löpande hälsokontroller och möjlighet till vidareutbildning. Med lagstiftningen som grund och med ISO standarderna 14001 och 9001 som metod bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi arbetar efter en jämställdhetsplan och har ett kontinuerligt arbete som mäter och följer upp personalens syn på El-Kretsen som arbetsplats. I den jämställdhetsplan som tagits fram finns policys för jämställd lönesättning, motverkande av trakasserier m.m. Under 2021 hade vi inga rapporterade arbetsskador. Sjukfrånvaro landade på totalt 187 timmar, varav 135 togs ut av kvinnor, och 52 av män.


Hållbarhetsstyrning

Från policy till praktik

El-Kretsens övergripande verksamhetspolicy reviderades 2019 och gäller sedan dess. Den finns tillgänglig på El-Kretsens webb och utgör värdegrund för de beslut som tas.

El-Kretsen är näringslivets servicebolag för insamling och återvinning av elektriska och elektroniska produkter samt batterier. Vi ska kännetecknas av kompetens, service, ansvar, flexibilitet och medvetenhet om påverkan på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi arbetar målinriktat och systematiskt med att ha en kompetent personal som ständigt söker den miljömässigt och ekonomiskt bästa behandlingen av det avfall vi samlar in. Att upprätthålla höga sociala, miljömässiga, och etiska standarder till förmån för alla intressenter i El-Kretsens värdekedja, är åtaganden vi präglas av. Vi förebygger föroreningar och lever upp till lagar och krav som samhället och våra intressenter ställer på oss.

El-Kretsen är näringslivets servicebolag för insamling och återvinning av elektriska och elektroniska produkter samt batterier.

Den lagstyrda grunden för El-Kretsens verksamhet är det som anges i producentansvarslagstiftningen. Naturvårdsverket som tillsynsmyndighet följer upp att reglerna i denna följs och att vi arbetar för att nå de mål som finns.

Utöver det lagstyrda ställer också våra kunder krav på oss, och El-Kretsen ställer i sin tur krav på dem vi samarbetar med. Sådana krav regleras i de avtal vi tecknar, och följs upp via dialog och/eller revision. El-Kretsen har varit drivande i utvecklingen av harmoniserade europeiska standarder för återvinnare; Cenelec och WEEELabex. Flödena av material rapporteras i ett gemensamt rapporteringsverktyg, kallat Reptool.

Våra samarbetspartners följer CECED:s (The European Committee of Domestic Equipment Manufacturers) uppförandekod. I korthet innebär det att vi säkerställer att våra partners följer samma etiska riktlinjer som exempelvis förbjuder barnarbete, främjar rättvisa löner och motverkar diskriminering.

Som hjälp och verktyg för att driva El-Kretsens miljö- och kvalitetsarbete används ISO 14001 och 9001.

Risker, möjligheter och väsentliga hållbarhetsaspekter

Strategi för hållbarhet

Miljövinsterna med att återvinna jämfört med att utvinna nytt material från jorden är väldokumenterad. Dessutom är det ett måste ur ett långsiktigt resursperspektiv. För att återvinningen ska ske effektivt och säkert finns både regelverk och tekniskt know-how om hur avfallet bäst ska tas omhand. Men enligt undersökningar från FN hanteras enbart cirka 20 procent av världens elavfall i etablerade eller godkända system. Illegal handel med avfall är inget nytt fenomen, men i takt med att mängden elavfall ökar så ökar också problematiken kring detta. En bristfällig hantering påverkar förstås både miljön och de människor som gör jobbet. El-Kretsens största bidrag till hållbarhet är därmed att säkerställa att så mycket som möjligt av det elavfall som uppstår i Sverige omhändertas på bästa sätt. Som nationellt system har vi inte rådighet över hur det fungerar i andra delar av världen. Men vi delar gärna med oss av våra processer och vad som fungerat bra och dåligt under de dryga tjugo år som verksamheten haft på sig att växa fram och utvecklas. För länder som planerar att införa producentansvar kan ett sådant informationsutbyte vara en genväg att inte uppfinna hjulet på nytt, och att därmed snabbare skapa regler och tekniska lösningar som leder till hållbarhet.

El-Kretsens interna miljö- och kvalitetsarbete sker med hjälp av standarderna ISO 14001 och 9001. Däri listas både risker och möjligheter samt väsentliga hållbarhetsaspekter. Syftet är att strukturellt värdera dessa efter El-Kretsens rådighet över frågan, sannolikheten att den inträffar samt slutligen vilken påverkan som frågan skulle kunna ge. Ju högre poäng i en sådan matris, desto tydligare att El-Kretsen ska arbeta med just den frågan.

Väsentliga hållbarhetsaspekter

Väsentliga hållbarhetsaspekter är starkt knutna till El-Kretsens kärnverksamhet. Att insamling, transporter, förbehandling och återvinning sker systematiskt och i säkra processer minskar risk för olyckor och spridning av miljöfarliga ämnen. Dessutom bidrar det till att återföra resurser till tillverkningsindustrin och därigenom minska behovet av brytning av jungfruligt material.

För att hantera dessa aspekter har El-Kretsen en strategisk inriktning som kan förklaras i tre delar.

 • Avtal, standarder, uppföljning och dialog med våra leverantörer säkerställer en hög kvalité på de tjänster vi köper.
 • Beslutsfattare är både den som står vid köksbänken och funderar om det faktiskt spelar någon roll om batteriet åker i hushållssoporna eller till återvinningen, och den som föreslår en förändring i lagstiftningen. Vi är övertygande om att vi har kunskap för bägge dessa beslutsfattare, och att om besluten grundas på fakta om vad som ger mest miljönytta, så ger det stor effekt totalt sett. Därför är kunskapsförmedling viktigt.
 • Vi i vår tur behöver då veta vad som händer på området. Inte enbart luta oss på erfarenheter från våra processer. Därför klassar vi forskning och utveckling som en central ingrediens för att säkra att det vi säger och gör är välgrundat.

Indirekta risker

De indirekta riskerna handlar om elektronik som inte återvinns alls, eller som tas om hand på ett sätt som skadar miljö och hälsa. Det är av högsta vikt att alla produkter och ingående metaller och andra komponenter används i fler än en livscykel. Men lika viktigt är att återvinningen sker på ett sätt som inte innebär onödiga risker. Det faktum att den informella sektorn hanterar en stor del av världens elavfall innebär en uppenbar och betydande risk för att hanteringen där inte sker med hänsyn till hållbarhet, utan enbart för att ge högsta möjliga ekonomiska utdelning.

För de indirekta riskerna arbetar El-Kretsen utifrån två perspektiv, det nationella och det globala. Ur ett nationellt perspektiv är El-Kretsens verktyg, kvalitetsuppföljning, forskning och utveckling av befintliga processer, att hitta nya möjligheter för säkrare eller effektivare återvinning. Men det handlar också om långsiktigt informationsarbete för att motivera och bygga kunskap om återvinningens roll i samhället. För det globala perspektivet står omvärldsbevakning och informationsutbyte. Normalt tar vi emot en rad delegationer, och/eller blir själva inbjudna till dem som är intresserade av vår verksamhet. 2020 och 2021 har varit speciella år på sätt att alla sådana initiativ senarelagts på grund av pandemin. 

Direkta risker

De direkta riskerna handlar om vår egen verksamhet. El-Kretsen anlitar ett femtontal transportörer. Dålig fyllnadsgrad, gammal fordonsflotta och aggressivt körsätt kan på olika sätt bidra till onödiga CO2-utsläpp. Vidare finns givetvis risken för olyckor, vilket förutom personskador, även innebär miljörisker då vi hanterar farligt avfall.

Insamlingen sker till största del i samarbete med landets kommuner och deras återvinningscentraler. Det finns olika kärl för att hantera elavfall och eftersorteringen sker hos El-Kretsens anlitade entreprenörer. Hanteringen innebär direkta risker för naturmiljön. Exempel på åtgärder som reglerats genom lagstiftning är kraven om väderskydd vid insamling eller kraven om speciellt utformade kärl för transport av batterier. Tydliga regler minskar riskerna men den mänskliga faktorn finns alltid kvar, till exempel genom slarv eller okunskap vid framför allt lastning och transporter.

På samma sätt finns också risk för skador på människor, dels i form av direkta olyckor såsom fall-, kläm- eller transportolyckor och dels i form av kontaminering eller inandning av farliga substanser som asbest eller kvicksilver. Slutligen, inom all affärsverksamhet är korruption och oetiska affärsmetoder en risk, det gäller även för vår verksamhet.

Antikorruption

I upphandlingar ställer vi krav på internationella standards där ställningstagande och metoder för att motverka korruption ingår. Vi använder CECED (European Committee of Manufacturers of Domestic Equipment), vars policy täcker en lång rad av frågor inom miljö-, sociala, etiska och hälsoaspekter. Korruption och mänskliga rättigheter är två av dessa. CECEDs policy är en vedertagen och väl utbredd modell för att kravställa samarbeten runt om Europa.


Intressenter

De många aktörerna i en elprodukts livscykel…

Som insamlingssystem är El-Kretsen en stor aktör i Sverige. Samtidigt är vi ett litet företag sett till personalstyrkan. För att få verksamheten att fungera i praktiken finns en lång rad aktörer som hjälper oss. Det gäller från det lilla perspektivet, exempelvis IT-support eller översättning av texter, till det större perspektivet, exempelvis att få konsumenter att lämna sitt avfall på rätt ställe och att avfallet därifrån transporteras och återvinns.

Ägare

El-Kretsen startades 2001 som ett gemensamt bolag till en rad branschorganisationer. Idag är aktierna fördelade mellan 19 branschorganisationer. Bolagsstrukturen är nu liksom då vinstneutralt.

Producenter, El-Kretsens kunder

De som omfattas av producentansvaret för elutrustning (SFS 2014:1075) och batterier (SFS 2008:834) har möjlighet att ansluta sig till El-Kretsen och därmed ingå i ett nationellt godkänt insamlingssystem. Kunderna redovisar vad som sätts på marknaden. När året är slut sammanställs detta samt vad som samlats in och behandlats för att kunna rapporteras till Naturvårdsverket. I slutet av 2021 hade El-Kretsen 2068 kunder. Vi hämtar också elavfall direkt hos många av producenterna eller deras butiker.

Kommunerna

El-Kretsen har tecknat avtal med landets samtliga 290 kommuner. Grunden i insamlingssystemet är de kommunala återvinningscentralerna, men alla kommuner har också kompletterande insamling, såsom mobila miljöstationer, fastighetsnära insamling mm. El-Kretsen kan bidra med information till kommunerna som de i sin tur använder för att informera och motivera sin befolkning.

Återvinnare

Processen innan återvinning kallas förbehandling. Skärmar, kretskort, sladdar, batterier och andra komponenter demonteras och tar därefter olika vägar för återvinning. Olika anläggningar hanterar olika slags elavfall. Hos vissa leverantörer sker hela processen från avfall till ny råvara medan andra enbart förbereder för återvinning.

Transportörer

El-Kretsens transportörer är de som ser till att hämta från alla insamlingsplatser och transportera rätt fraktion till rätt anläggning. Huvuddelen av allt elavfall samlas in och transporteras i burar, medan ljuskällor och batterier transporteras i plastboxar. Från en del större insamlingsplatser sker också containerfrakt.

Forskningsinstitutioner

El-Kretsen följer, stödjer och samverkar med forskning som främjar vår vision om att alla resurser från elprodukter och batterier ingår i ett kretslopp.

Myndigheter

Regelverken för att samla in, transportera och hantera farligt avfall är rigida. Kriterierna för att vara ett nationellt godkänt insamlingssystem likaså. Men samtidigt ändras lagstiftningen över tid. För El-Kretsen är det centralt att inte bara vara en mottagare av tillsyn utan snarare ha en god relation till myndigheterna och en samsyn om El-Kretsens arbete ur ett legalt perspektiv.

Politiken

Politiken på det lokala, nationella och Europeiska planet sätter till stor del spelplanen för El-Kretsens verksamhet. Vår roll är att bidra med kunskap och därmed skapa grund för faktabaserade politiska beslut.

Frivilligorganisationer och branschföreningar

El-Kretsen ska erbjuda information och verka för dialog med de organisationer som har intresse i våra frågor. Det kan vara branschorganisationer som företräder El-Kretsens kunder men som inte finns representerade bland ägarna. Men det kan också vara organisationer som rör sig mellan forskning och politik och som är med och påverkar samhället i en viss riktning.

Media

El-Kretsen bidrar med faktabaserad kunskap när den efterfrågas och verkar för att de frågor vi tycker stödjer vår vision också får utrymme.

Samhället, skolor, privatpersoner

För den som söker kunskap och information om elavfall och batterier har El-Kretsen utvecklat sin webb med ett kunskapsrum. Det är en plats där vi samlar artiklar om vår verksamhet samt projekt och studier om hållbarhet kopplat till elprodukter och batterier. Vi har också ett utvecklat samarbete för att nå ut till nästa generations återvinnare, skolbarnen.


Logistiken – från insamling till återvinning

Säkra och hållbara transporter

För att vi ska kunna återvinna så måste vi också transportera. Och transporter innebär klimatutsläpp. Detta är El-Kretsens största miljöaspekt. Förnybara bränslen är en utmaning för hela transportbranschen. Därför har El-Kretsen valt att knyta an till det svenska miljömålet om att jämfört med 2010 års nivåer minska växthusgaserna från inrikestransporter med 70 procent fram till 2030. De 15 olika transportfirmorna som planerar, lastar och kör elavfall och batterier åt El-Kretsen har alla ett kontinuerligt förbättringsarbete. El-Kretsen ställer grundkrav i avtalen om rapportering av data såsom bränsletyp, Euroklassning och körda kilometer. Vid årliga avstämningar utvärderas resultatet samtidigt som det är ett tillfälle att diskutera möjliga förbättringar. Målet för El-Kretsen är att köra så få mil med så fulla bilar som möjligt. Men det krävs också en hög servicegrad till dem där vi ska hämta. Många insamlingsplatser har begränsad kapacitet att lagra exempelvis vitvaror och kyl och frys.

Under 2021 gjordes en undersökning internt om hur vi bäst kravställer och följer upp aspekter kring våra transporter. Liksom för det nationella miljömålet om inrikestransporter ser vi också här fördelen med att nyttja mål och verktyg som används av fler än oss. Därför har framtida mål satts om att våra transportörer ska vara certifierade enligt Fair Transport, transportnäringens hållbarhetscertifiering av godstransporter på väg.

Under 2021 körde vi cirka 50 000 mil, vilket motsvarar 3 600 ton CO2e. I jämförelse med de utsläpp som gruvbrytning av jungfruligt material orsakar så blir dessa siffror försvinnande små. Som exempel kan nämnas aluminium, där tillverkningen från gruva till färdigt råmaterial kräver uppemot 98 procent mer energi än framställning av aluminium från återvunnet material. En annan aspekt är den CO2e från kylskåp som vi fångar in och sparar genom att hantera dem i en specialiserad, sluten process. Växthusgaser i köldmedier från kondensatorer och isoleringsmaterial i kylmöbler hanteras idag i helt slutna processer. Skulle dessa släppas fria motsvarar de 1,2 miljoner ton CO2e, något som kan jämföras med de cirka 3 600 ton CO2e som våra transporter ger upphov till varje år.


Statistik

Insamlat och behandlat

Så många av våra elburar är i omlopp i Sverige

Insamlingen är uppdelad i olika fraktioner

Fraktioner för insamling 2020 2021
Diverse elektronik 84 512 ton 68 208 ton
Kyl & frys 28 120 ton 28 474 ton
Vitvaror 36 017 ton 35 051 ton
Batterier 3 460 ton 3 547 ton
Lågenergilampor och lysrör 1 813 ton 1 716 ton
LED- och glödlampor 616 ton 537 ton
Övrig/professionell elektronik 1 183 ton 1 214 ton
Totalt 155 721 ton 138 749 ton

Huvuddelen av mängderna i tabellen ovan kommer från insamlingen vi har i samarbete med landets kommuner. Men konsumentelektronikavfall samlas också in av andra privata aktörer. En kaffebryggare klassas som konsumentelektronik oavsett om den kommer från ett hushåll eller ett kontor. De återvinnare vi samarbetar med och som hämtar konsumentelektronikavfall från just kontor eller andra platser än hushåll förser oss med statistiken för detta, vilket vi i vår tur sammanställer och rapporterar till Naturvårdsverket. Sådana sidoflöden har El-Kretsen mindre rådighet över, men den påverkar likafullt vår statistik. Minskningen som syns från 2020 till 2021 beror till största del på färre rapporterade kilon från sidoflödena.

Vart tar avfallet vägen?

Insamlingen är uppdelad i sex olika fraktioner. Kartorna nedan visar var den insamlade elektroniken inom varje fraktion omhändertas och av vilken samarbetspartner. Ur insamlingssynpunkt är ljuskällor den allra enklaste att beskriva eftersom den transporteras till ett och samma ställe oavsett varifrån i landet det kommer. Vissa produkter, såsom vitvaror, hanteras på ett flertal platser medan produkter som kylskåp och batterier kräver mer slutna och specialiserade processer, och därmed sker hanteringen endast på någon eller några platser.

 • Kuusakoski: Skellefteå
 • Kuusakoski: Timrå
 • NG Metall
 • Stena Recycling: Rosersberg
 • Stena Recycling: Halmstad

 • Kuusakoski: Skelleftehamn
 • Lantz Järn & Metall: Västerås
 • Svensk Freonåtervinning: Hässelby
 • Revac: Hova
 • Lantz Järn & Metall: Norrköping
 • Skrotfrag: Göteborg
 • Stena Recycling: Halmstad

 • Revac: Hova
 • Svensk Freonåtervinning: Hässelby
 • Stena Recycling: Halmstad

 • Renova: Göteborg
 • NG Metall
 • Stena Recycling: Halmstad
Så många av våra batteriboxar är i omlopp i Sverige

Rapportering till Naturvårdsverket

Återvinningsmålen för elavfall och batterier finns reglerat i SFS 2014:1078 respektive 2008:834. För elprodukter sker rapporteringen i sex kategorier. Grunden för den svenska lagstiftningen finns i EU direktivet 2012/19/EU.

Rapporterade mängder insamlat och behandlat elavfall:

Temperatur-reglerings-utrustning

Insamlat: 29 442 ton
Återanvänt: 1%
Materialåtervinning: 84%
Övrig återvinning*: 13%
Övrig hantering**: 2%

Bildskärmar

Insamlat: 11 709 ton
Materialåtervinning: 68%
Övrig återvinning*: 29%
Övrig hantering**: 3%

Lampor

Insamlat: 2 040 ton
Materialåtervinning: 16%
Övrig återvinning*: 79%
Övrig hantering**: 5%

Stor elutrustning

Insamlat: 46 539 ton
Materialåtervinning: 71%
Övrig återvinning*: 23%
Övrig hantering**: 5%

Liten elutrustning

Insamlat: 27 548 ton
Materialåtervinning: 74%
Övrig återvinning*: 16%
Övrig hantering**: 10%

Liten IT- och tele-kommunikations-
utrustning

Insamlat (ton): 6 999 ton
Materialåtervinning: 86%
Övrig återvinning*: 6%
Övrig hantering**: 8%

*Energiutvinning samt material som ersätter jungfruligt material, exempelvis fyllnads- eller konstruktionsmaterial.

**Betong, porslin och liknande material som inte återvinns samt miljöfarliga ämnen som destrueras via förbränning i mycket höga temperaturer.

Återanvänt

Att förlänga livslängden på våra elprodukter innebär i de allra flesta fall en miljövinst. Exakt hur många ägare de produkter vi samlar in har haft är svårt att säga, eller hur de lappats och lagats innan de slutligen når El-Kretsen. Generellt är åldern hög på de produkter som samlas in. Men det finns undantag och för att även dessa produkter ska få chansen att återbrukas har El-Kretsen sedan 2019 inlett ett projekt för detta. Under 2021 tog vi hand om totalt 320 ton elavfall för återbruk. 70 av dessa var delar eller komponenter från den fraktion vi kallar diverse elektronik. Mycket av detta utgjordes av IT delar. Ytterligare cirka 255 ton vitvaror och kyl&frys har hanterats för rekonditionering och vidare försäljning. I det fall inte en hel produkt kunnat återbrukas så har vissa komponenter kunnat återbrukas. Krav om maxålder, energiklassning, rekonditionering enligt standard samt uppföljning gör att de produkter som återbrukas fyller det syfte de är tänkta för.

Något som knappt ger något utslag alls i kilo räknat, men som har stor positiv miljöeffekt är den olja som töms från kompressorer. Den kontrolleras och renas och därefter kan den brukas igen som ny produkt. Kompressorer sitter exempelvis i kylskåp och frysar. I dessa finns även köldmedier med stor negativ klimatpåverkan i de fall de skulle släppas ut. Dessa hanteras i separata slutna processer. Genom gasseparation går det att få ut bland annat kolväte, saltsyra och flourvätesyra vilka går att återanvända.

Materialåtervinning

Även om en produkt återanvänds så blir den så småningom avfall, och då gäller det att ha processer och teknik som på bästa sätt tar hand om de olika material som produkten består av. 75 procent av allt avfall som samlades in 2021 lyckades vi materialåtervinna. Vilka material som återvanns framgår i diagrammet nedan.

 • Järn 76%
 • Aluminium 3%
 • Koppar 2%
 • Övriga metaller 1%
 • Plast 15%
 • Glas 3%

Den ljusgröna tårtbiten, Övriga metaller, är en samlingskategori för metaller som återvinns men som i sammanhanget står för mycket små mängder. Exempel på sådana metaller är zink, nickel, bly och kobolt som kommer från batterier. Andra exempel är ädelmetaller såsom guld, silver och palladium som finns i elprodukter.

Ännu sker en viss utspädning, dvs att alla metaller inte materialåtervinns till sin ursprungliga form. Jordartsmetaller och andra sällsynta metaller som enbart finns i mycket små mängder, exempelvis i form av legeringar på kretskort, kan separeras men till kostnaden av mycket energi. För att lösa frågan om att även dessa material med unika egenskaper men små i volym sett ska återvinnas till sin ursprungliga form så pågår forskningen från två håll; vid tillverkning av produkter och vid återvinning. Flera producenter har uttalade mål om att nå hundraprocentig cirkularitet inom de närmsta decennierna. Mer läsning om vägen dit finns i producenters hållbarhetsredovisningar. Mer om El-Kretsens roll och olika projekt vi deltar i finns här.

Materialåtervinning av plast från elektronikavfall har länge varit en utmaning. Liksom för metaller finns en lång rad varianter med olika egenskaper och kvalitéer. Dessa fyller ett syfte för produkten, exempelvis brandsäkerhet eller en viss finish, men som försvårar vid återvinning. Ett exempel om hur El-Kretsen kommit att bidra till utvecklingen av återvinningen är att med långsiktiga kontrakt och ett nära samspel med leverantör skapa incitament att utveckla, investera och bygga en anläggning för just plaståtervinning. Läs mer om just det samarbete här.

Övrig återvinning

Till övrig återvinning räknas dels sådant avfall där vi nyttjar dess energiinnehåll i form av värme. Det kan vara plaster som inte är lämpliga att materialåtervinna, trä, tyg och andra brännbara material. Sedan 2020 klassas också de material som används som konstruktionsmaterial som övrig återvinning. Den största förändringen av detta syns i kategorin Ljuskällor, där glaskross som används som konstruktionsmaterial och därmed ersätter ett annat material klassas som Övrig återvinning i stället för materialåtervinning.

Återvinningen utvecklas hela tiden i syfte att öka materialåtervinningen. Genom förbättrad sortering av plast hoppas vi att en del av plasten som idag energiåtervinns i framtiden kommer att materialåtervinnas. Ett annat exempel är att vi 2021 tog ett beslut om att investera i en ny återvinningsanläggning för ljuskällor. Syftet är att få ut en renare glaskross som kommer att kunna materialåtervinnas.

Övrig hantering

Slutligen finns sådant som vi varken kan materialåtervinna eller nyttja energin ifrån. De flesta kilona inom denna kategori kommer från vikter som används i vitvaror, exempelvis i tvättmaskiner. Sådana vikter var förr i tiden gjorda av metall men idag är de i stället gjorda av betong eller liknade stenmaterial.

Inom övrig hantering klassas också farligt avfall som ska deponeras, exempelvis kvicksilver och radioaktiva enheter från brandvarnare. Men det kan också vara material eller vätskor som innehåller särskilt farliga egenskaper och som därför förbränns i särskilda högförbränningsugnar, så kallad termisk förbränning.


Informationsarbete

Hur kommunicerar man en vision?

El-Kretsen har vitt skilda intressenter. För många av dessa relationer finns ett avtal som grund, medan för andra kan det vara ett informationsutbyte. Inom El-Kretsen finns en devis, en kultur om att det vi gör det ska ske på ett tryggt, smart och hållbart sätt. Det trygga står för kvalité, att vi håller det vi lovar och att det finns substans bakom våra siffor. Det smarta står för att vi aktivt söker innovativa lösningar i vår affärsmodell som i tur skapar ett så kostnadseffektivt erbjudande som möjligt. Hållbarhet är vår kärnverksamhet, det är vårt existensberättigande och det är den gemensamma nämnaren för samtliga våra intressenter.

För de intressenter vi har en avtalsmässig relation med så finns en dialog. I många fall är det inskrivet i avtalet att vi ska ha avstämningar, ett sätt att skapa utrymme för att lyfta diskussionen om förbättringsarbete. Men dialogen pågår förstås också i det dagliga arbetet. För att utveckla samarbetet med kommunerna har ett särskilt forum bildats, Elretur-rådet, där representanter från kommuner, Avfall Sverige, SKR och El-Kretsen träffas. Kommuner, leverantörer och producenter får riktad information från El-Kretsen genom nyhetsbrev, webinarier och nu i takt med att pandemin börjar släppa även fysiska möten.

En samlingsplats för El-Kretsens information är hemsidan, och som under 2021 byggdes ut med ett kunskapsrum, en sida där vi samlar hållbarhetsinformation. Men för att jobba med vår vision om att alla resurser ingår i ett kretslopp, och för att komma närmare de indirekta aspekter vi nämnt dvs hur viktigt det är att elavfall och batterier lämnas in för återvinning, så har vi valt att möta framtidens återvinnare och beslutsfattare i deras miljöer.

Natur & Miljöboken är en tredelad läromedelsserie för elever i årskurs 4, 5 och 6. Varje steg är anpassat för kursplanen och kunskapsnivån för respektive årskurs. Materialet finns i både tryckt och digital form och med tillhörande lärarhandledning. Tillsammans ger materialet en heltäckande klimatsmart utbildning för mellanstadieeleverna. El-Kretsen bidrar med information om återvinning för elavfall och batterier.

För mindre barn, i förskola och lågstadie erbjuder El-Kretsen klassuppsättningar av Bamsetidningar. Det är ett specialnummer om batterier och återvinning.


Nya verktyg

El-Kretsen utvecklar appar!

Lagstiftning för avfallshantering förändras med jämna mellanrum. En regeländring som fått stor praktisk inverkan är kravet om att verksamheter som lämnar ifrån sig farligt avfall måste rapportera till Naturvårdsverket vad det består av och vart det kommer ifrån. Även den som tar emot farligt avfall från verksamheter måste notera samma sak, samt vart de skickar avfallet för behandling.

I början av lagändringen ledde detta till köer och osäkerhet vid inlämningen om vem som skulle göra vad och hur. Papper och penna blev ofta det verktyg som användes. Under året har El-Kretsen därför utvecklat två appar, en för avlämnare och en för insamlare som på ett smidigt sätt löser detta.

Ännu är lagen liksom verktygen nya, men vår förhoppning är vi med denna utveckling bidrar till effektiviteten både för våra kunder och andra som vill lämna avfall och för insamlarna, i största hand de ÅVC som tar emot verksamhetsutövare.

PDF-version

Vill du öppna och läsa rapporten som PDF, klicka här.