Statlig utredning om framtidens återvinning av solpaneler

I juni presenterade Riksrevisionen en utredning om solcellspaneler och vindturbinblad. I utredningens sammanfattning står att läsa att det kommer att uppstå stora mängder uttjänta solcellspaneler framöver. De behöver hanteras så att de återanvänds eller materialåtervinns i så stor utsträckning som möjligt. Riksrevisionen har granskat om staten ser till att uttjänta solcellspaneler hanteras effektivt. Granskningen har omfattat regeringens, Naturvårdsverkets och Statens energimyndighets (Energimyndighetens) insatser för att utforma styrmedel och ta fram underlag för detta.

Den övergripande slutsatsen är att staten inte har sett till att uttjänta solcellspaneler kan hanteras effektivt så att återanvändning och materialåtervinning av dessa främjas i första hand, i enlighet med avfallshierarkins prioriteringar. De statliga styrmedel som finns idag är inte tillräckliga för att främja en sådan hantering av dessa långlivade produkter. Det är angeläget att det finns en kombination av styrmedel på plats så att solcellspaneler i så stor utsträckning som möjligt kan återanvändas eller materialåtervinnas när de blir uttjänta.

Utredningens rekommendationer

Till regeringen

  • Se över vilka författningsändringar som kan göras för att det ska bli tydligt vilka slags solcellspaneler som omfattas av producentansvaret för elutrustning.

Till Naturvårdsverket

  • Ta fram kriterier för att tydliggöra vad som i enskilda fall avgör myndighetens bedömning av om solcellspaneler omfattas av producentansvaret eller inte.

Till Statens energimyndighet

  • Utveckla energistatistiken så att den kan vara underlag för uppskattningar av framtida mängder uttjänta solcellspaneler.

El-Kretsen välkomnar utredningen eftersom den sätter fingret på ett par viktiga frågetecken och som vi alla skulle tjäna på att få klarhet i. I praktiken har det betydelse för producenter, avlämnare av avfall och oss som insamlingssystem om vilka paneler som omfattas. Dessutom finns olika krav beroende på om en elprodukt klassas som konsument- respektive professionell, så det har också betydelse. Även om utredningen har sina rekommendationer är det också möjligt att det tillkommer förslag från enskilda politiker. Utredningen kan fungera som väckarklocka för frågan som helhet.

I dagsläget är det enbart små mängder solcellspaneler som lämnas som avfall. Vi hanterar dem tillsammans med annan elutrustning genom att plocka isär, fragmentera och återvinna så mycket som möjligt. Viktmässigt är glas det dominerande materialslaget, men det finns också en del metall och lite plast. De paneler som används i Sverige består till allra största del av kiselbaserade glaspaneler. Några enstaka procent består av tunnfilmspaneler. Med tanke på den stora mängd som sätts på marknaden och dess långa livslängd så kommer det fortsatt vara små mängder att ta hand om i avfallsflödet de närmsta 20 åren för att därefter snabbt öka uppåt 30 000 ton årsvis. Det motsvarar lika många kilon som vi idag samlar in i form av kylskåp och frysar. När vi närmar oss så stora volymer är det rimligt att vi låter solcellspanelerna samlas in separat som en egen fraktion, precis som kyl och frys görs idag. På så sätt kan vi optimera både logistik för insamling och själva återvinningen.

Förbereder för att kunna ta emot en markant ökning av solcellspaneler

Vi ser utredningen som ett startskott för att tydliggöra hur man ska hantera solcellspaneler inom producentansvaret för elutrustning. Med det på plats kommer också vi som insamlingssystem ha än bättre möjlighet att erbjuda både producenter (som redovisar vad som sätts på marknaden och bekostar återvinningen) och samhället (som så småningom vill lämna ifrån sig paneler i form av avfall) ett insamlings- och återvinningssystem anpassat för just solcellspaneler, och där vi tar tillvara materialen på det mest smarta och resurseffektivaste sätt vi kan. Parallellt med statens utredning har vi en dialog med både producenter och återvinnare för att samla ihop så mycket information vi kan om de paneler som finns på marknaden idag, och för att skapa tydliga rutiner i insamlingskedjan för de paneler som kommer in till oss redan nu, som består främst av returer, transporskadade paneler och mindre äldre anläggningar.

Vi vet att solcellerna skapar ren el under sin livstid. Därefter är det vår uppgift att se till att materialen recirkuleras, att de återbrukas som produkter eller att materialet återföds i form av nya produkter. På så sätt hjälps vi åt på väg mot hållbara kretslopp.

Publicerad 2023-06-30