Hållbarhetsrapport 2022

Hållbarhetsrapporten gäller för verksamhetsåret 2022 och hela bolaget. El-Kretsen omfattas av kravet av hållbarhetsredovisning enligt 6 kap. 10 § årsredovisningslagen 1995:1554. Hållbarhetsrapporten är upprättad enligt bestämmelserna i denna och den sker separat från årsredovisningen.

Som nationellt godkänt insamlingssystem för elavfall och batterier hanterar El-Kretsen stora flöden. Hur processerna för detta går till, och vilka mängder det handlar om redovisas i rapporten. Hållbarhetsrapporten tar även upp de risker, möjligheter och väsentliga hållbarhetsaspekter som ledningen för El-Kretsen identifierat. Förhoppningen och ambitionen med rapporten är att på ett översiktligt och tydligt sätt beskriva verksamheten utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Det som sker inom verksamheten kan målsättas, mätas och utvärderas, men samtidigt knyts många hållbarhetsaspekter till sådant som sker utanför El-Kretsens eget arbete. Även om ingen data redovisas för den typen av aspekter så utgör de en del av El-Kretsens arbete. Det är ett sätt att se bortom de egna systemgränserna och där El-Kretsen ser att verksamheten, eller den kunskap som verksamheten genererar, kan bidra till en positiv utveckling.

Klicka här för att komma till rapporten.

Klicka här för att komma till kommunstatistiken.

Publicerat 2023-04-19