Hållbarhetsrapport 2017

Hur återvinningen går till i Sverige är inte representativt för resten av världen. Globalt hanteras cirka 40 miljoner ton elavfall utanför officiella återvinningssystem varje år. En del av avfallet hanteras förhoppningsvis miljöeffektivt och bra. Men det finns även belägg för att det många gånger inte sköts på det viset. Illegal handel, informella sektorer och länder utan lagstiftning är exempel på det.

41 länder har specifik lagstiftning för elavfall. Men det lär blir fler framöver. Från El-Kretsens håll märker vi ett ökat intresse från världens alla hörn för hur vi i Sverige arbetar med dessa frågor. Kanske är det genom att sprida ”know how” från vårt i sammanhanget lilla system som vi kan göra allra störst miljönytta i framtiden? Förhoppningen är att kunna bidra till tydliga miljövinster i länder med större volymer – där processen med producentansvar och en mer reglerad återvinningsprocess nu tar sin början.

Förutsättningen för förändring blir väsentligt lättare när man är insatt i nuläget. Men hur får du det inom ett område som till stor del är oreglerat och där det saknas statistik? UNU (United Nations University), ITU (International Telecommunication Union) och ISWA (International Solid Waste Association) tog på sig uppgiften och har nu släppt rapporten ”The Global E-Waste Monitor 2017”. Rapporten är den mest heltäckande i sitt slag, med ett resultat som både är detaljerat och omfattande. Med bättre kunskap om flöden, volymer och trender blir det också lättare att sätta in rätt åtgärder i riktningen hållbarhet. Det var också syftet med rapporten.

När det gäller vår egen verksamhet fortsätter resan mot än mer cirkulära flöden. Under 2017 har 134 187 ton material samlats in och är i detta nu på väg mot att bli en del av nya produkter. Ur ett livscykelperspektiv vet vi att koldioxidutsläppen är små vid återvinningsfasen. Ibland så lågt som 1 procent av produktens totala koldioxidutsläpp. Produktionsfasen däremot står inte sällan för uppåt 80 procent. Det finns förstås fler aspekter, men enbart detta är skäl nog att verkligen se till att vi ersätter nya råvaror med återvunnet material. Det är ett effektivt sätt att minska en produkts totala koldioxidutsläpp. Vår uppgift, tillsammans med våra partners, är att samla in, sortera och dela upp materialet så att det blir möjligt att använda dessa resurser igen. Vårt arbete är inte representativt för hur det ser ut i resten av världen ännu. Men vi jobbar på det!

Publicerat 2021-02-17